SDE+ subsidie deadline voor financiering van zonnestroom projecten: 14 oktober

SDE+ subsidie deadline voor financiering van zonnestroom projecten: 14 oktober

Nederland zal de komende vijf jaar 12.9 Gigawattpiek aanzonnepanelen plaatsen. Dit vermeldt Wood Mackenzie vermeldt ineen onderzoeksrapport over de Europe Solar PV Market 2019. Demarkt voor zonne-energie groeit. Dit heeft gevolgen voor devastgoedeigenaar: voor het hoogst haalbare rendement op uwzonnestroom project is het van belang komende subsidie ronde nietaan u voorbij te laten gaan. 14 oktober is de deadline voor hetindienen van een SDE machtiging. Mis de SDE deadline niet!

Wat gaat er veranderen

De Stimulering Duurzame Energie+ subsidie gaat veranderen: komende ronde is de laatste inde huidigevorm. Ten eerste krijgt desubsidie een nieuwe naam (SDE++). Ten tweedeverschuift de nadruk voor het verschaffen van de subsidie naar CO2-reductie. En ten derdewordt ze in één ronde uitgereikt in plaats van twee. Lees er in ons artikel hiermeer over.Samengevat: er komt minder geld beschikbaar voor zonnestroom projecten. Maar de zonne-energie markt groeit.

Zoncoalitie helpt met de subsidieaanvraag

Een succesvol zonnestroom project begint bij het aanvragen van subsidie. Zoncoalitie zorgtdat uw subsidieaanvraag goed verloopt, maakthierna een technische haalbaarheidsstudie engeeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel. We helpen u ook bijdenanciële,de juridische en scale aspecten. Wij leggen de verschillende opties voor, ukiest. Meer weten?

Neem contact op!

Of bel direct naar: +31 20 73 72 50 6

Geschreven door

Monique Febus

Marketing Manager